Privacyverklaring Adfys Montfoort

Algemeen

ADFYS-Montfoort neemt de privacy van uw persoonsgegevens serieus. Wij respecteren uw rechten en vrijheden alsook de bredere, algemeen geldende wetgeving. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij met uw gegevens omgaan en informeren we u over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de Wet Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO).

Verantwoordelijkheid voor de verwerking van uw persoonsgegevens

ADFYS-Montfoort maakt gebruik van andere organisaties om verwerkingen op uw gegevens uit te voeren. U moet hierbij denken aan leveranciers van software om u bij behandelingen in te schrijven, declaraties aan zorgverzekeraars in te dienen en afspraken van behandelingen in te plannen. ADFYS-Montfoort blijft te allen tijde verantwoordelijk voor uw gegevens en zal erop toezien dat deze organisaties uw gegevens volgens de eisen van de AVG verwerken.

Verzamelen van informatie

Indien u bij  ADFYS-Montfoort een behandeling wilt ondergaan moeten we gegevens over u verzamelen. Dit betreft gegevens die nodig zijn om een afspraak te maken met u, een behandelplan op te stellen en uit te voeren en om behandelingen te kunnen declareren. De informatie t.b.v. behandeling en voortgang ervan is vastgelegd in de modelregeling fysiotherapeut- cliënt.

ADFYS-Montfoort kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, sekse, burgerservicenummer, medische gegevens, (geestelijke) gezondheid en psychische en/of lichamelijke klachten.
Gegevens worden ook verzameld indien u gebruik maakt van ons contactformulier op de website.

Gebruik van informatie

Wij verzamelen de gegevens ten behoeve van de volgende doelen:

 • om een goede medische behandeling te geven
 • het financieel kunnen afhandelen van het verrichte werk
 • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs (stagiaires) en voorlichting. De gegevens worden anoniem verwerkt en niet te herleiden naar een persoon.
 • het versturen van een nieuwsbrief. Hiervoor kunt u zich te allen tijde afmelden via een keuze onderaan de nieuwsbrief.

Gegevens worden niet langer bewaard dan voor het doel noodzakelijk is, met uitzondering van wettelijke verplichtingen (minimaal 15 jaar na beëindiging van de laatste behandeling, zie de WGBO).

Doorsturen van informatie

ADFYS-Montfoort stuurt alleen in de volgende gevallen persoonsgegevens door naar een andere organisatie:

 • uw zorgverzekeraar ten behoeve van het declaratie traject.
 • op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden.
 • naar andere zorgverlener(s) wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde.

Indien het bij uw behandeling zinvol geacht wordt uw gegevens uit te wisselen met andere zorgverleners, zal altijd vooraf toestemming gevraagd worden.

Beveiliging

ADFYS-Montfoort neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website ADFYS-Montfoort maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ADFYS-Montfoort verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ADFYS-Montfoort op via eveline.frishert@adfys-montfoort.nl.

 • Alle medewerkers binnen ADFYS-Montfoort hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

Hyperlinks

De website van ADFYS-Montfoort kan links naar andere websites van derde partijen opnemen. ADFYS-Montfoort kan echter geen verantwoordelijkheid nemen voor deze websites en de inhoud ervan. Wanneer u de website van ADFYS-Montfoort verlaat zijn wij niet meer verantwoordelijk voor de beveiliging en bescherming van uw privacy. Wees u zich hiervan bewust en lees de privacyverklaring van de betreffende website goed door.

Opslag van gegevens

Alle persoonsgegevens worden opgeslagen in een land dat gebonden is aan de AVG en daarmee de verplichtingen ten aanzien van persoonsgegevens ervan nakomt. Persoonsgegevens worden zolang bewaard als dat voor het doel van verwerking noodzakelijk is. Wettelijke verplichtingen kunnen langer bewaren noodzakelijk maken.

Rechten van betrokkene

Als cliënt heeft u rechten als het gaat om uw persoonsgegevens. Deze zijn:

 • Recht op informatie: via deze verklaring laten wij u weten welke gegevens er van u verwerkt worden en met welk doel.
 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens op te vragen, te corrigeren, te verwijderen of mee te nemen (dataportabiliteit). Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende therapeut verzoeken deze te wijzigen. Deze gegevens worden op verzoek van u (of door derden) verstrekt en vereisen uw schriftelijke toestemming. Aan de wens voor verwijderen van gegevens kan alleen tegemoet gekomen worden indien het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard dienen te blijven.
 • U mag een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier toevoegen.
 • U mag, in bepaalde gevallen, zich tegen de verwerking van uw gegevens verzetten.
 • U mag, in bepaalde gevallen, een gegeven toestemming voor gebruik of delen van persoonsgegevens, intrekken.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u mailen naar eveline.frishert@adfys-montfoort.nl. Graag onderstaande gegevens aangeven:

 • Naam en voorletters;
 • Geboortedatum;
 • Postcode;
 • Telefoon en e-mailadres;
 • In welke vestiging vond uw behandeling plaats?
 • In welke periode vond de behandeling plaats?
 • Wilt u aangeven om welke aanvraag het gaat:
  • Inzage medisch dossier.
  • Kopie van/uit medisch dossier.
  • Correctie van de objectieve gegevens in het medisch dossier.
  • Vernietiging van medische gegevens uit het medisch dossier.
 • Ondertekening cliënt/aanvrager: Plaats, datum en handtekening.
 • U stuurt bovenstaande gegevens samen met een kopie van uw legitimatiebewijs.

Indien de aanvrager een ander persoon is dan de cliënt (uitsluitend toegestaan bij kinderen jonger  dan 16 jaar of indien de cliënt niet meer in leven is).

Indien de cliënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener. Graag onderstaande gegevens aangeven:

 • Naam en voorletters aanvrager
 • Relatie tot cliënt
 • Adres, Postcode en woonplaats
 • Telefoon en E-mailadres
 • In welke vestiging vond de behandeling plaats?
 • In welke periode vond de behandeling plaats?
 • Wilt u aangeven om welke aanvraag het gaat:
  • Inzage medisch dossier.
  • Kopie van/uit medisch dossier.
  • Correctie van de objectieve gegevens in het medisch dossier.
  • Vernietiging van medische gegevens uit het medisch dossier.
 • Ondertekening aanvrager: Plaats, datum en handtekening
 • Indien de cliënt is overleden dan datum van overlijden vermelden

Aan de vraag om vernietiging van het medisch dossier door een cliënt, is ADFYS-Montfoort verplicht binnen 3 maanden te voldoen. Indien een verzoek geweigerd wordt door ADFYS-Montfoort, zal dit schriftelijk aan de cliënt meegedeeld worden, inclusief de reden hiervoor.

ADFYS-Montfoort wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Vragen over privacy

ADFYS-Montfoort heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) genaamd Ron Haanschoten. Deze houdt toezicht op de toepassing en naleving van de AVG. Indien u vragen heeft over de wijze hoe ADFYS-Montfoort omgaat met de privacy van uw gegevens, dan kunt u contact met deze persoon opnemen: eveline.frishert@adfys-montfoort.nl.

Klachten en uitoefenen van uw rechten

Voor klachten kunt u contact opnemen met eveline.frishert@adfys-montfoort.nl bij ADFYS-Montfoort. Hieronder kunt u de contactgegevens vinden:

ADFYS-Montfoort
Hofplein 12
3417 JN Montfoort

Ook voor het uitoefenen van uw rechten als betrokkene kunt u met deze persoon contact opnemen. Houd er rekening mee dat wij uw identiteit kunnen verifiëren voorafgaand aan het in behandeling nemen van uw verzoek.

Wijzigingen

Deze verklaring kan gewijzigd worden. Indien dit gebeurt zal dit vermeld worden op de website. Deze laatste versie dateert van 26 juni 2018.