Algemeen

ADFYS-Montfoort neemt de privacy van uw persoonsgegevens serieus. Wij respecteren uw rechten en vrijheden alsook de bredere, algemeen geldende wetgeving. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij met uw gegevens omgaan en informeren we u over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de Wet Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO).

Verantwoordelijkheid voor de verwerking van uw persoonsgegevens

ADFYS-Montfoort maakt gebruik van andere organisaties om verwerkingen op uw gegevens uit te voeren. U moet hierbij denken aan leveranciers van software om u bij behandelingen in te schrijven, declaraties aan zorgverzekeraars in te dienen en afspraken van behandelingen in te plannen. ADFYS-Montfoort blijft te allen tijde verantwoordelijk voor uw gegevens en zal erop toezien dat deze organisaties uw gegevens volgens de eisen van de AVG verwerken.

Verzamelen van informatie

Indien u bij  ADFYS-Montfoort een behandeling wilt ondergaan moeten we gegevens over u verzamelen. Dit betreft gegevens die nodig zijn om een afspraak te maken met u, een behandelplan op te stellen en uit te voeren en om behandelingen te kunnen declareren. De informatie t.b.v. behandeling en voortgang ervan is vastgelegd in de modelregeling fysiotherapeut- cliënt.

ADFYS-Montfoort kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, sekse, burgerservicenummer, medische gegevens, (geestelijke) gezondheid en psychische en/of lichamelijke klachten.
Gegevens worden ook verzameld indien u gebruik maakt van ons contactformulier op de website.

Gebruik van informatie

Wij verzamelen de gegevens ten behoeve van de volgende doelen:

Gegevens worden niet langer bewaard dan voor het doel noodzakelijk is, met uitzondering van wettelijke verplichtingen (minimaal 15 jaar na beëindiging van de laatste behandeling, zie de WGBO).

Doorsturen van informatie

ADFYS-Montfoort stuurt alleen in de volgende gevallen persoonsgegevens door naar een andere organisatie:

Indien het bij uw behandeling zinvol geacht wordt uw gegevens uit te wisselen met andere zorgverleners, zal altijd vooraf toestemming gevraagd worden.

Beveiliging

ADFYS-Montfoort neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website ADFYS-Montfoort maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ADFYS-Montfoort verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ADFYS-Montfoort op via eveline.frishert@adfys-montfoort.nl.

Hyperlinks

De website van ADFYS-Montfoort kan links naar andere websites van derde partijen opnemen. ADFYS-Montfoort kan echter geen verantwoordelijkheid nemen voor deze websites en de inhoud ervan. Wanneer u de website van ADFYS-Montfoort verlaat zijn wij niet meer verantwoordelijk voor de beveiliging en bescherming van uw privacy. Wees u zich hiervan bewust en lees de privacyverklaring van de betreffende website goed door.

Opslag van gegevens

Alle persoonsgegevens worden opgeslagen in een land dat gebonden is aan de AVG en daarmee de verplichtingen ten aanzien van persoonsgegevens ervan nakomt. Persoonsgegevens worden zolang bewaard als dat voor het doel van verwerking noodzakelijk is. Wettelijke verplichtingen kunnen langer bewaren noodzakelijk maken.

Rechten van betrokkene

Als cliënt heeft u rechten als het gaat om uw persoonsgegevens. Deze zijn:

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u mailen naar eveline.frishert@adfys-montfoort.nl. Graag onderstaande gegevens aangeven:

Indien de aanvrager een ander persoon is dan de cliënt (uitsluitend toegestaan bij kinderen jonger  dan 16 jaar of indien de cliënt niet meer in leven is).

Indien de cliënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener. Graag onderstaande gegevens aangeven:

Aan de vraag om vernietiging van het medisch dossier door een cliënt, is ADFYS-Montfoort verplicht binnen 3 maanden te voldoen. Indien een verzoek geweigerd wordt door ADFYS-Montfoort, zal dit schriftelijk aan de cliënt meegedeeld worden, inclusief de reden hiervoor.

ADFYS-Montfoort wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Vragen over privacy

ADFYS-Montfoort heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) genaamd Ron Haanschoten. Deze houdt toezicht op de toepassing en naleving van de AVG. Indien u vragen heeft over de wijze hoe ADFYS-Montfoort omgaat met de privacy van uw gegevens, dan kunt u contact met deze persoon opnemen: eveline.frishert@adfys-montfoort.nl.

Klachten en uitoefenen van uw rechten

Voor klachten kunt u contact opnemen met eveline.frishert@adfys-montfoort.nl bij ADFYS-Montfoort. Hieronder kunt u de contactgegevens vinden:

ADFYS-Montfoort
Hofplein 12
3417 JN Montfoort

Ook voor het uitoefenen van uw rechten als betrokkene kunt u met deze persoon contact opnemen. Houd er rekening mee dat wij uw identiteit kunnen verifiëren voorafgaand aan het in behandeling nemen van uw verzoek.

Wijzigingen

Deze verklaring kan gewijzigd worden. Indien dit gebeurt zal dit vermeld worden op de website. Deze laatste versie dateert van 26 juni 2018.